Zadanie z zakresu Miejskiego Programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii

Fundacja Integracja JP II realizuje w terminie 1.03.2023 r. – 31.12.2025 r. zadanie publiczne „Prowadzenie zajęć opiekuńczych, edukacyjnych i rozwojowych oraz organizowanie różnorodnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z grup zwiększonego ryzyka w ramach profilaktyki selektywnej określonego szczegółowo w ofercie złożonej w odpowiedzi na konkurs ogłoszony Zarządzeniem Nr 2937/2022 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 29 grudnia 2022 r.”

Jest to zadanie z zakresu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025.

Zadanie jest finansowane ze środków otrzymanych od Łodzi – Miasta na Prawach Powiatu.