NASZE DZIAŁANIA

Fundacja realizuje wskazane cele w szczególności poprzez:

 • prowadzenie szkół, przedszkoli i żłobków,
 • prowadzanie działalności leczniczej,
 • tworzenie, prowadzenie i wspomaganie ośrodków profilaktyczno-diagnostycznych i leczniczych,
 • wspomaganie publicznych placówek zdrowia,
 • tworzenie i realizowanie programów, kursów, szkoleń i innych przedsięwzięć służących ochronie zdrowia, profilaktyce zdrowotnej, ekologii, ochronie środowiska i przyrody oraz dbałości o dziedzictwo kulturowe, edukacji i promocji zdrowia, ułatwieniu dostępu do usług medycznych,
 • świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy rzeczowej, finansowej, organizacyjnej na rzecz podmiotów (osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej) prowadzących lub organizujących działalność w zakresie ochrony zdrowia, promocji zdrowia, świadomości, edukacji zdrowotnej oraz ekologii, ochrony środowiska i przyrody, dbałości o dziedzictwo kulturowe w szczególności poprzez:
  • wspieranie programów i przedsięwzięć podejmowanych przez placówki prowadzące działalność naukową, naukowo-techniczną, oświatową w zakresie ochrony zdrowia, promocji zdrowia, świadomości i edukacji zdrowotnej oraz ekologii, a także ochrony środowiska, przyrody i dziedzictwa kulturowego,
  • tworzenie i finansowanie stypendiów naukowych krajowych i zagranicznych dla lekarzy, przedstawicieli świata nauki i innych osób celem specjalistycznego dokształcania,
 • popularyzację osiągnięć i dokonań osób niepełnosprawnych w dziedzinie nauki sztuk pięknych i sportu w formie organizowania lub dofinansowywania organizacji wystaw artystycznych, prelekcji, wernisaży, galerii sztuki, okolicznościowych ekspozycji muzealnych oraz różnego rodzaju imprez o charakterze sportowym,
 • upowszechnianie wiedzy o przyczynach niepełnosprawności oraz wiedzy o chorobach spowodowanych zmianami cywilizacyjnymi lub społecznymi w formie finansowania bezpłatnych wydawnictw i publikacji dotyczących tej tematyki,
 • współpraca z organami administracji państwowej i samorządowej, a także organizacjami społecznymi w budowaniu podstaw prawidłowego procesu integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem w formie dofinansowywania np. przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych oraz ośrodków integracyjnych,
 • popularyzację osiągnięć innych państw zaawansowanych w rozwiązywaniu problemów osób niepełnosprawnych w formie dofinansowywania druku i kolportażu bezpłatnych broszur zajmujących się tą tematyką, a uwzględniających doświadczenia zagraniczne,
 • finansowanie nagród i stypendiów dla osób szczególnie uzdolnionych,
 • dofinansowywanie wyjazdów dzieci i młodzieży na kolonie i obozy, a także turnusów i kolonii rehabilitacyjnych,
 • dofinansowywanie leczenia w kraju i za granicą,
 • organizowanie konferencji i seminariów, imprez i konkursów w kraju i zagranicą w zakresie objętym celami Fundacji,
 • organizacja i współorganizacja kolonii , zimowisk i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży, a także turnusów i kolonii rehabilitacyjnych,
 • wspieranie przedszkoli, szkół i placówek kulturalno-oświatowych,
 • pomoc osobom niepełnosprawnym i chorym znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej z kraju i z zagranicy,
 • przeciwdziałanie bezrobociu, promocję zatrudnienia, aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy oraz zagrożonych zwolnieniem z pracy w szczególności poprzez prowadzenie poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy, organizowanie i współorganizowanie staży i praktyk zawodowych oraz subsydiowanie zatrudnienia,
 • działania na rzecz ochrony praw pacjenta,
 • prowadzenie placówek wsparcia dziennego,
 • prowadzenie placówek specjalistycznego poradnictwa